joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: Mr John Nelson <johnnelsonloancompany@gmail.com>
Date: Sun, 10 Jul 2011 14:41:14 +0100
Subject: =?ISO-8859-7?B?bG9hbiBvZmZlciDE3O3l6eE=?=

Ãåéá óáò

Åßìáé ï ê. John Nelson, ìéá íüìéìç, áîéüðéóôï äáíåéóôÞ ÷ñÞìáôá. Åßìáóôå ìéá
Ç åôáéñåßá ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá. Åìåßò ôáìåßá äáíåßùí áðü ôá Üôïìá óå
áíÜãêç ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò, ôá ïðïßá Ý÷ïõí ìéá êáêÞ ðéóôùôéêÞ Þ ÷ñåéÜæïíôáé
÷ñÞìáôá ãéá íá ðëçñþóåé ôïõò ëïãáñéáóìïýò, íá åðåíäýóïõí óôéò
åðé÷åéñÞóåéò. ÈÝëù íá ÷ñçóéìïðïéÞóù áõôü ôï ìÝóï
íá óáò åíçìåñþóù üôé Ý÷ïõìå êáôáóôÞóåé áîéüðéóôç âïÞèåéá äéêáéïý÷ï üðùò èá
Èá ÷áñïýìå íá óáò ðñïóöÝñïõìå Ýíá äÜíåéï.

Õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ðåñéëáìâÜíïõí?

* Áíá÷ñçìáôïäïôåß
* Áñ÷éêÞ Âåëôßùóç
* Åðåíäõôéêü äÜíåéï
* ÄÜíåéá Auto
* Óôáèåñïðïßçóç ÷ñÝïõò
* Åðé÷åéñçìáôéêÜ ÄÜíåéá
* ÐñïóùðéêÜ ÄÜíåéá
* ÄéåèíÞ äÜíåéá.

ÐÑÙÔÇ ðëçñïöïñßáò ðïõ áðáéôïýíôáé åßíáé:

Ïíïìáóßá ôïõ äéêáéïý÷ïõ :.........
×þñá :.............
Sex :.............
ÅðÜããåëìá :........
Áðáéôïýìåíï ðïóü ............
Óêïðüò ôïõ äáíåßïõ ........
ÄéÜñêåéá Äáíåßïõ :............
ÔçëÝöùíï .............
Ìçíéáßï Åéóüäçìá ...........

Åëðßäá ãéá íá äåßôå ôçí áðÜíôçóÞ óáò ìÝóù áõôÞò ôçò äéåýèõíóçò
çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ: johnnelsonloancompany@gmail.com

Èåùñåß.

Mr.John Nelson

Anti-fraud resources: