joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: Vivian Noel <v02noel@yahoo.com.ph>
Reply-To: v20noel@yahoo.ca
Date: Thu, 17 Nov 2011 22:23:47 +0800 (SGT)
Subject: Van mevrouw Vivian Noel
Liefste,Ik ben mevrouw Vivian Noel uit Koeweit. Ik ben getrouwd met de heer Jerry Noel die met Koeweit ambassade werkte in Ivoorkust negen jaar voordat hij stierf in het jaar 2002. We trouwden al elf jaar zonder een kind. Hij stierf na een korte ziekte, dat duurde slechts vier dagen.Sinds zijn dood heb ik besloten niet te hertrouwen of een kind te krijgen buiten mijn echtelijke woning. Toen mijn overleden man nog leefde deponeerde hij de som van US $ 4.5million dollars in een bank hier in Abidjan Cote d'Ivoire. Momenteel is dit geld nog steeds in de bank.Onlangs heeft mijn dokter vertelde me dat ik niet zou duren voor de komende acht maanden als gevolg van kanker probleem. Degene die mij het meest stoort is mijn beroerte ziekte. Nadat bekend is mijn conditie heb ik besloten om dit fonds te doneren aan een persoon of organisatie die dit geld gebruik maken van de manier waarop ik ga hierin te instrueren. Ik wil een persoon of organisatie die dit fonds zal voor weeshuizen, weduwen, scholen gebruiken voor de armen, ziekenhuizen etc.Ik nam deze beslissing, want ik heb geen kind dat dit geld zullen erven en mijn man familieleden zijn niet vertrouwen waard en ik wil niet dat mijn man de inspanningen om te worden gebruikt diabolisch. Ik wil niet dat een situatie waar dit geld zal worden gebruikt in een goddeloze manier. Dit is waarom ik deze beslissing te nemen. Ik ben niet bang voor de dood dus ik weet waar ik heen ga. Ik heb geen telefonische communicatie niet nodig in dit verband vanwege mijn gezondheid vandaar de aanwezigheid van familieleden van mijn man om me heen altijd. Ik wil niet dat ze weten over deze ontwikkeling.Zodra ik uw antwoord ontvang Ik geef u het contact van de bank hier in Abidjan Cote d'Ivoire. Ik zal ook probleem dat u een autoriteit brief die zal bewijzen dat je de huidige begunstigde van dit fonds.Gelieve steeds biddend worden al door je leven. Neem contact met mij op de deze e-mail adres: v20noel@yahoo.ca: elke vertraging in uw antwoord geeft me ruimte in het sourcen van een andere persoon of organisatie voor dit zelfde doel. Houdt u mij verzekeren dat u dienovereenkomstig zal handelen zoals ik hierin.Hopend op uw antwoord te ontvangen.Met vriendelijke groet,

Mrs Vivian NoelDearest,I am Mrs Vivian Noel from Kuwait. I am married to Mr. Jerry Noel who worked with Kuwait embassy in Ivory Coast for nine years before he died in the year 2002. We were married for eleven years without a child. He died after a brief illness that lasted for only four days.Since his death I decided not to remarry or get a child outside my matrimonial home. When my late husband was alive he deposited the sum of US$4.5million dollars in a Bank here in Abidjan Cote d'Ivoire. Presently, this money is still in bank.Recently, my Doctor told me that I would not last for the next Eight months due to cancer problem. The one that disturbs me most is my stroke sickness. Having known my condition I decided to donate this fund to a person or organization that will utilize this money the way I am going to instruct herein. I want a person or organization that will use this fund for orphanages, widows, schools for the poor, hospitals etc.I took this decision because I don't have any child that will inherit this money and my husband relatives are not trust worthy and I don't want my husband's efforts to be used diabolically. I don't want a situation where this money will be used in an ungodly way. This is why I am taking this decision. I am not afraid of death hence I know where I am going. I don't need any telephone communication in this regard because of my health hence the presence of my husband's relatives around me always. I don't want them to know about this development.As soon as I receive your reply I shall give you the contact of the Bank here in Abidjan Cote d'Ivoire. I will also issue you an authority letter that will prove you the present beneficiary of this fund.Please always be prayerful all through your life. Contact me on the this e mail address: v20noel@yahoo.ca: any delay in your reply will give me room in sourcing another person or organization for this same purpose. Please assure me that you will act accordingly as I Stated herein.Hoping to receive your reply.Yours,

Mrs Vivian Noel

Anti-fraud resources: